Disclaimer
De inhoud van de door Horecaloket.nl gepubliceerde en samengestelde pagina`s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens kan Horecaloket.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Horecaloket.nl stelt (horeca)ondernemers in staat om op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over Wetgeving en Regelgeving te verkrijgen. De gebruikers van de website Horecaloket.nl doen dat geheel op eigen risico. Horecaloket.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.

 

Links naar andere sites
De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door Horecaloket.nl  zijn ontwikkeld door externe partijen, waar Horecaloket.nl  geen invloed op heeft. Horecaloket.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens.

 

Privacybeleid
Horecaloket.nl respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers. Specifiek te identificeren informatie over u wordt niet ter beschikking gesteld van derden zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacybeleid.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Horecaloket.nl. Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Horecaloket.nl